یادداشت روز


    1 -   سال 1397؛ سال حمایت از کالای ایرانی    1397/01/01     
    2 -   اثر بنیاد شایسته تقدیر کتاب سال خراسان رضوی    1396/09/11     
    3 -   رقیه بنت الحسین(ع) در انساب و تاریخ    1396/08/04     
    4 -   بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی    1395/01/18     
1